Med in Israel 2017

הפקת הכנס הגדול של ישראל בתחום הרפואה מטעם מכון הייצוא, משרד הכלכלה. 3,000 אורחים מכל העולם מגיעות לישראל לתערוכת ענק קונספטואלית, הרצאות תוכן, ערב גאלה וסיורים מקצועיים בתחום. הכנס נערך אחת לשנתיים.